Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 2023-05-10

Välkommen till Visningsguiden! Innan du börjar använda Visningsguiden rekommenderas du att läsa igenom de allmänna villkoren. Genom att skapa ett konto, genom att använda Appen eller besöka Webbplatsen godkänner du de allmänna villkoren. Det som står i denna text är avtalet mellan dig och Visningsguiden.

De allmänna villkoren (”Villkoren”) gäller för webbplatsen www.visningsguiden.se (”Webbplatsen”) och den digitala smartphone-applikationen Visningsguiden (”Appen”) som båda tillhandahålls av Visningsguiden Sverige AB, org. nr 559422-4080 (”Visningsguiden“). Från tid till annan kan även andra sätt att få åtkomst till tjänsten erbjudas. Villkoren gäller dock oavsett hur du får åtkomst till tjänsten. Med ”användaren”, ”dig” eller ”du” menas du som använder tjänsten. 

Visningsguiden förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till Villkoren. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Webbplatsen. Uppdateringar blir gällande så fort du tagit del av dem, eller senast 30 dagar efter att de publicerats på Webbplatsen. Du har i dessa fall alltid rätt att avsluta ditt konto i det fall du inte samtycker till sådana villkorsändringar.

Samtliga rättigheter till Webbplatsen och Appen tillhör Visningsguiden eller sådan tredje man med vilken Visningsguiden träffat avtal.

Observera att Visningsguiden inte garanterar att informationen på Webbplatsen och i Appen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Användning av informationen och tjänsterna på Webbplatsen och i Appen sker på användarens egen risk. Visningsguiden ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som grundar sig på användandet av eller beslut som fattas med stöd av de tjänster och/eller produkter som tillhandahålls via Webbplatsen eller Appen.

Användning av Webbplatsen och Appen

Webbplatsen och Appen riktar sig enbart mot användare som letar efter nytt boende i Sverige. 

Användning av Webbplatsen och Appen är gratis. Om du accepterar ett erbjudande från en av Visningsguidens samarbetspartners, ingår du ett separat avtal med sådan samarbetspartner, som kan innebära att du blir betalningsskyldig till samarbetspartnern. Visningsguiden är inte part till avtal mellan dig och en Samarbetspartner och Visningsguiden kan inte hållas ansvarig för produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av Samarbetspartners. Visningsguiden kan innehålla länkar till hemsidor eller applikationer som tillhandahålls av tredje parter. Visningsguiden tar inte något ansvar för sådana hemsidor eller applikationer och inte heller för dess innehåll.

För att kunna använda Webbplatsen och Appen krävs att du tillhandahåller vissa personuppgifter. Visningsguiden värnar om personlig integritet och strävar efter att skydda personuppgifter på bästa sätt. Genom att använda Webbplatsen och Appen godkänner du Visningsguidens integritetspolicy.

För att förbättra din upplevelse använder Visningsguiden cookies, web beacons, identifierare och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”). Läs mer om hur Visningsguiden använder cookies i Visningsguidens cookie policy.

Visningsguiden har alltid rätt att, efter eget godtycke och utan föregående varning, avsluta ditt konto och/eller blockera din e-postadress. Så kan exempelvis ske om du på något sätt missbrukar Visningsguiden. Du är skyldig att ersätta Visningsguiden för eventuella kostnader som missbruket resulterar i.

Ansvarsbegränsning

Information som tillhandahålls på Webbplatsen och på Appen har sammanställts från externa och offentliga källor, samt genom intervjuer med experter inom fastighetsbranschen. Visningsguiden garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. 

Visningsguiden garanterar inte att resultatet eller de uträkningar som på Appen tillhandahålls för att räkna ut bostadens pris, månadskostnad och risker i föreningens ekonomi är korrekta.

Användning av informationen och tjänsterna på Webbplatsen och på Appen sker på användarens egen risk. Visningsguiden ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som grundar sig på användandet av eller beslut som fattas med stöd av de tjänster och/eller produkter som tillhandahålls via Webbplatsen eller Appen.

Förändringar/uppdateringar av tjänsten

Visningsguiden arbetar aktivt för att säkerställa att tjänsten tillhandahålls kontinuerligt, men Visningsguiden garanterar inte att Webbplatsen eller Appen fungerar utan avbrott eller störningar. Tillgängligheten kan komma att påverkas av externa faktorer såsom nätverksuppkoppling, eller när systemunderhåll, felrättning, uppdateringar eller liknande åtgärder genomförs.

Visningsguiden kan komma att förändra, utveckla eller avveckla hela eller delar av tjänsten utan att först inhämta ditt godkännande. Nya versioner kan komma att innehålla såväl uppdateringar, nya funktioner och ny design. På samma sätt kan nya versioner innebära att funktioner eller design som tidigare funnits i tjänsten försvinner.

Visningsguidens utövande av ovanstående rättighet ger dig inte rätt att kräva någon ersättning.

Rättigheter

Samtliga rättigheter, inkluderat men inte begränsat till immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärke och andra liknande rättigheter, till tjänsten, inkluderat men inte begränsat till dess tekniska lösningar, design, källkod, varumärke och innehåll, tillhör Visningsguiden eller Visningsguidens licensgivare. Du har inte rätt att kopiera, ändra eller dela information eller material som omfattas av Visningsguidens eller Visningsguidens licensgivares rättigheter om inte detta uttryckligen framgår i tjänsten.

Avtalstid och uppsägning

Avtalet avseende ditt användande av tjänsten gäller från och med registreringen av ditt användarkonto, eller från och med att du på annat sätt börjar använda tjänsten, och gäller tillsvidare. Du har rätt att säga upp avtalet närsomhelst. Radera ditt användarkonto via Appen eller skicka ett mejl till info@visningsguiden.se.

Support

Du får gärna skicka både feedback och frågor med e-post till info@visningsguiden.se.

Övrigt

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

Tillämplig lag och tvistelösning

För Villkoren ska svensk rätt tillämpas såvida tvingande lag inte föreskriver annorlunda.

Om tvist föreligger mellan Visningsguiden och användare med anledning av dessa Villkor eller av annan anledning skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.


Layer 2 (2)
Visningsguiden Sverige AB
559422-4080
Vegagatan 13, 113 29 Stockholm
070-896 95 60
info@visningsguiden.se
Följ oss genom att registrera dig här
Följ oss genom att registrera dig här
© 2023 Visningsguiden Sverige AB