Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2023-05-15

Inledning

Välkommen till Visningsguiden! I denna integritetspolicy finns information kring Visningsguidens behandling av dina personuppgifter. Visningsguiden värnar om din personliga integritet och hoppas att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”) och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Vänligen läs igenom denna policy innan du använder tjänsten.

Personuppgiftsansvarig

Visningsguiden Sverige AB med registrerat organisationsnummer 559422-4080 (”Visningsguiden”) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via, och behandlas på webbplatsen www.visningsguiden.se ("Webbplatsen") samt den digitala smartphone-applikationen Visningsguiden ("Appen") distribuerade via Google Play och App Store.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är den information som är direkt kopplad till dig som privatperson. Namn, bostadsadress, personnummer och e-postadress räknas som personuppgifter. IP-adresser och andra delar av din elektroniska identitet räknas endast som personuppgifter om de kan kopplas till dig direkt.

Insamling och användning av personuppgifter

Visningsguiden samlar personuppgifter så som e-postadress när du skapar ett konto, anmäler dig till nyhetsutskick, kontaktar support eller på annat frivilligt sätt delar dina personuppgifter. 

När du skapar ett konto i Appen frågar Visningsguiden efter e-post och lösenord. Det behövs för att kunna skapa och hantera ditt konto, låta dig logga in samt för att kunna kommunicera kring uppdateringar, kundnöjdhetsundersökningar och annan relevant information.

För att kunna utveckla tjänsten samlar Visningsguiden in anonymiserad data från samtliga användare. Detta innefattar uppgifter om vilka sidor du besöker och vad du gör på dessa, notifikationer du öppnar och klickar på och hur du kom till Visningsguiden och när du lämnar tjänsten. När du använder tjänsten sparas också teknisk information från din enhet såsom IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform, enhetstyp och skärmupplösning. Allt detta gör Visningsguiden för att kunna analysera och förstå hur tjänsten används i syfte att kunna förbättra upplevelsen för dig samt för att kunna felsöka tjänsten och förhindra missbruk och bedrägerier.

Information om hur du interagerar med tjänsten samt teknisk information från din enhet hanteras också i syfte att kunna visa relevanta annonser för dig. Visningsguiden sparar information om hur du interagerar med annonserna i syfte att kunna följa upp och fortsätta leverera erbjudanden av hög kvalitet. 

Vidare, när du utvärderar en bostad på Visningsguiden, sparas den information du angett om bostaden, såsom adress, utvärdering per delområde och ekonomisk analys.

Avslutningsvis behandlar Visningsguiden även dina kontaktuppgifter när du kommunicerar med Visningsguiden kring frågor eller supportärenden. Uppgifterna behandlas med stöd av en s.k. intresseavvägning som innebär att Visningsguiden har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna. Berättigat intresse innebär att det görs en intresseavvägning mellan nyttan av behandlingen och skyddet av din integritet.

Cookies

För att förbättra din upplevelse använder Visningsguiden cookies, web beacons, identifierare och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”). Läs mer om hur cookies används i Visningsguidens cookie policy. 

Överlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till Visningsguidens samarbetspartners. I dessa fall vidtar Visningsguiden alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till så att din data hanteras säkert och i enlighet med Visningsguidens integritetspolicy.

Visningsguiden anlitar leverantörer för att kunna tillhandahålla tjänsten till dig. Exempel på sådana är leverantörer av system som skickar e-post och push-notifikationer, molntjänster för lagring av data, analysverktyg, support- och ärendehanteringssystem och verktyg för publicering, mätning och visning av annonser. Visningsguiden är fortsatt ansvariga för den behandling av de personuppgifter som leverantören gör. Leverantörerna får inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som Visningsguiden anger.

Visningsguiden kan komma att lämna ut personuppgifter vid en eventuell överlåtelse av hela eller delar av verksamheten eller vid en fusion till den övertagande juridiska personen.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. För det fall du har ett konto hos Visningsguiden innebär detta exempelvis att uppgifterna raderas i samband med att du raderar ditt konto. Visningsguiden kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Visningsguidens rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Säkerhet

Visningsguiden vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Om du har ett konto hos Visningsguiden är det också viktigt att du väljer ett starkt lösenord som bara du känner till för att skydda din information. Du bör vara medveten om att ingen överföring av information över internet kan skyddas fullt ut.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som användare rätt till att bl.a. begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begära att Visningsguiden begränsar behandlingen eller att invända mot behandlingen samt att utöva din rätt till dataportabilitet (begära att dina personuppgifter flyttas till annan personuppgiftsansvarig). Skicka ett email till info@visningsguiden.se om du vill använda någon av dina rättigheter. Vid begäran ska denna hanteras snarast möjligt.

Du har även rätt att återkalla ditt samtycke för det fall behandling sker med stöd av samtycke och rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)) för det fall du anser att behandlingen strider mot tillämplig lag. 

Ändringar av personuppgiftshantering

Visningsguiden kan vid olika tidpunkter uppdatera och förändra integritetspolicyn. Uppdateringar av policyn publiceras på Webbplatsen. Där finns också den senaste versionen av integritetspolicyn alltid tillgänglig. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla. 

Kontakt

Har du frågor eller invändningar om hur Visningsguiden hanterar dina personuppgifter, får du gärna höra av dig.

Visningsguiden Sverige AB (org. nr. 559422-4080)

Vegagatan 13, 113 29 Stockholm

Telefon: 070-896 95 60

E-post: info@visningsguiden.se


Layer 2 (2)
Visningsguiden Sverige AB
559422-4080
Vegagatan 13, 113 29 Stockholm
070-896 95 60
info@visningsguiden.se
Följ oss genom att registrera dig här
Följ oss genom att registrera dig här
© 2023 Visningsguiden Sverige AB